خا..لم حسابی حشری شده بود وقتی شوهر خالم خواب بود یواشکی اومد گفت جرم بده همراه مکالمه فارسی