شوهرم منو به دوستش هدیه داد و رفت سر کار اونم لنگامو انداخت رو شونه هاش و گاییدم / My hubby's friend